Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“)

spoločnosti Steen s.r.o., so sídlom Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava, IČO: 54219795, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 158685/B (ďalej len „Steen s.r.o.“)

1. Identifikácia predávajúceho a kontaktné údaje:

Steen s.r.o., so sídlom Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava, IČO: 54219795, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 158685/B

Prevádzka: NLC (New Living center), Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava

bankové spojenie: IBAN: SK67 7500 0000 0040 3013 2627, vedený v ČSOB.

kontaktné údaje: e-mail:  kiss@steen.sk, telefónne číslo + 421 902 974 015

(ďalej len „predávajúci“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Základné ustanovenia

2.1   Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru predávajúceho a/alebo poskytnutie služieb (vizualizácie, montáž) predávajúcim (ďalej len „zmluva“). Vizualizáciou sa rozumie architektonický návrh graficky vyobrazený v digitálnej forme (ďalej len ako „vizualizácia“).

2.2   Tieto VOP platia pre kupujúcich, ktorí prejavili záujem o uzatvorenie zmluvy (ďalej len „kupujúci“). Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Tieto VOP, s prihliadnutím na špecifiká upravené týmito VOP, platia primerane tiež pre kupujúcich – podnikateľov, s ktorými má predávajúci uzatvorenú písomnú Rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len “Rámcová kúpna zmluva“).

2.3   Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. Ustanovenia dispozitívnych právnych predpisov, ktoré nie sú v súlade a/alebo sú v rozpore s týmito VOP sa vylučujú.

2.4   Tieto VOP sú uverejnené na adrese steen.sk.

2.5   Kupujúci uzatvorením zmluvy potvrdzuje, že bol oboznámený s týmto VOP a že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú zmluvu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe zmluvy a v súvislosti s ňou. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou

2.6   V prípade, že si predávajúci a kupujúci písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Výslovný súhlas predávajúceho s akýmikoľvek podmienkami kupujúceho sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak predávajúci bol oboznámený s podmienkami kupujúceho a prijal bez výhrad jeho návrh na uzavretie zmluvy a/alebo jeho

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1   K uzatvoreniu zmluvy dochádza momentom (i) potvrdenia cenovej ponuky vypracovanej predávajúcim zo strany kupujúceho, (ii) potvrdenia objednávky vypracovanej predávajúcim zo strany kupujúceho, (iii) úhrady zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim zo strany kupujúceho v lehote splatnosti, ak predávajúci nerozhodne, že akceptuje aj úhradu zálohovej faktúry po lehote splatnosti alebo (iv) úhrady ceny zo strany kupujúceho v lehote splatnosti, ak predávajúci nerozhodne, že akceptuje aj úhradu ceny po lehote splatnosti, a to v závislosti od toho čo nastane skôr.

3.2   Uzatvorená zmluva je záväzná, preto ju možno meniť alebo rušiť len na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené

3.3   Predávajúci si vyhradzuje právo nedodať kupujúcemu tovar a/alebo neposkytnúť kupujúcemu službu, ak voči kupujúcemu eviduje akúkoľvek pohľadávku po

4. Predaj tovaru

4.1   Základné ustanovenia

4.1.1   Predávajúci je na základe zmluvy povinný (i) dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, a (ii) zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a Predávajúci má na základe zmluvy právo na riadne a včasné zaplatenie ceny od kupujúceho za objednaný tovar.

4.1.2   Kupujúci je na základe zmluvy povinný (i) uhradiť zálohu určenú predávajúcim, ak má kupujúci záujem o kúpu tovaru, ktorý nie je kompletne skladom a nie je zo strany predávajúceho určené inak, (ii) prevziať objednaný tovar a potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby, a (iii) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu v lehote splatnosti vrátane nákladov na dopravu, balné, poštovné a iné náklady alebo poplatky vyplývajúce z zmluvy. Kupujúci má na základe zmluvy právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými

4.1.3   Kupujúci berie na vedomie, že na dodanom tovare sa môžu vyskytnúť farebné a rozmerové odchýlky v rámci noriem EU, pričom tieto nie sú vadou

4.1.4   Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celkovej ceny (výhrada vlastníckeho práva). Kupujúci nie je oprávnený pred nadobudnutím vlastníctva k tovaru, tovar scudziť, zaťažiť ani inak s ním disponovať.

4.1.5   Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od predávajúceho, inak okamihom, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar.

4.2 Cena a platobné podmienky

4.2.1   Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho platného v čase uzatvorenia zmluvy. Cena tovaru nezahŕňa náklady na palety, dopravu, poštovné a iné náklady alebo poplatky, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej objednávky. Ak nie je v týchto VOP uvedené inak, cenou sa rozumie celková cena, vrátane ceny tovaru, paliet, dopravy, poštovného a iných nákladov alebo poplatkov spojených s dodaním

4.2.2   Cena sa platí v hotovosti v pokladni predávajúceho, platobnou kartou alebo bankovým prevodom na účet predávajúceho.

4.2.3   V prípade, ak má kupujúci záujem o tovar, ktorý nie je kompletne skladom, predávajúci si vyhradzuje právo vystavenia zálohovej faktúry, resp. zálohových faktúr až do výšky 100% ceny tovaru. Zálohové faktúry je predávajúci oprávnený vystavovať i postupne, a to v ním určenom % ceny tovaru s tým, že lehota splatnosti zálohovej faktúry je minimálne 3 dni odo dňa jej vystavenia. Predávajúci nie je povinný odovzdať kupujúcemu tovar pred úhradou 100% ceny tovaru a ostatných plnení, na ktoré predávajúcemu voči kupujúcemu vznikol nárok.

4.3 Dodacie podmienky

4.3.1   Dodacia lehota tovaru závisí od dostupnosti Termín dodania tovaru určí predávajúci a potvrdí ho kupujúcemu v zmluve. Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje.

4.3.2   Dodacia lehota tovaru, ktorý je skladom, je obvykle bezodkladne po úhrade 100% Dodacia lehota tovaru, ktorý nie je skladom, je obvykle 4-6 týždňov po úhrade zálohy za tovar a zálohy za dopravu, ak má kupujúci záujem aj o dopravu tovaru podľa bodu 4.5. Predpokladaný termín dodania tovaru, ktorý nie je skladom, je možné overiť u predávajúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle M: +421 908 827 033 alebo e-mailom na katarina.oravcova@steen.sk.

4.3.3   Tovar, ktorý je obsahom jednej zmluvy, dodáva predávajúci kupujúcemu naraz alebo po častiach, v závislosti od rozhodnutia predávajúceho, pričom kupujúci je povinný tovar prevziať.

4.3.4   Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím dodacej lehoty dohodnutej v zmluve, pričom kupujúci je povinný tovar prevziať.

4.3.5   Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste označenom v zmluve ako dodacia V takom prípade je miestom dodania vždy (1) predajňa predávajúceho – Steen, s.r.o., NLC (New Living center), Rožňavská 5303/4, 821 04 Bratislava, kde si možno tovar prevziať v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 18:00 hod. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní na prevzatie tovaru, a podpísať dodací list.

4.3.6   V prípade, ak je tovar dodávaný na dodaciu adresu určenú kupujúcim, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na dodaciu adresu určenú v zmluve. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní na prevzatie tovaru, a podpísať dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať viac ako 1x z dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci.

4.3.7   V prípade, ak kupujúci preberá tovar prostredníctvom splnomocneného zástupcu, za splnomocneného zástupcu sa považuje osoba, ktorá sa preukáže dokladom identifikujúcim kupujúceho a zároveň konkrétnu dodávku tovaru. Splnomocnený zástupca je povinný na dodacom liste uviesť čitateľne svoje meno a priezvisko a dodací list podpísať.

4.3.8   Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu podľa bodu 4.3.5 alebo 4.3.6 a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré predávajúci a/alebo dopravca vyznačí v dodacom

4.3.9   Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí O poškodení tovaru je kupujúci povinný bezodkladne informovať písomne predávajúceho, a to zaslaním záznamu o rozsahu a povahe poškodenia e-mailom na info@steen.sk. Ak kupujúci nevyhotoví pri doručení tovaru záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorý potvrdí dopravca, platí, že kupujúci podpisom dodacieho listu potvrdzuje, že tovar v uvedenom množstve prevzal a že tovar je kompletný a bez vád.

4.3.10   V prípade, ak je miestom dodania predajňa predávajúceho alebo centrálny sklad predávajúceho, kupujúci je povinný prevziať tovar najneskôr v lehote do 7 dní odo dňa odoslania oznámenia kupujúcemu zo strany predávajúceho, že tovar bol doručený na predajňu predávajúceho alebo centrálny sklad predávajúceho.

4.3.11   V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v stanovenej lehote a stanoveným spôsobom, tovar bude uložený na sklade predávajúceho. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie nasledovne:

1.

 1-7 deň uskladnenia

 

zadarmo

2.

8-21 deň uskladnenia

6,3 €

s DPH/1deň/1 paleta (120×80×14,4 cm)

4.

Po 21 dni uskladnenia

14,1 €

s DPH/1deň/1 paleta (120×80×14,4 cm)

Ak je kupujúci – podnikateľ v omeškaní s prevzatím tovaru viac ako 30 dní, ako aj v prípade, ak hodnota tovaru dosiahne poplatok za uskladnenie, predávajúci má právo tovar predať a z výťažku z predaja uspokojiť svoje nároky.

4.4 Palety

4.4.1   Kupujúci berie na vedomie, že tovar sa dodáva na paletách, ktorých cenu je povinný uhradiť spolu s cenou tovaru.

4.4.2   Počet paliet uvedený v cenovej ponuke sa nemusí zhodovať zo skutočným počtom dodaných paliet. Kupujúci je povinný uhradiť cenu paliet za skutočne dodané palety.

4.4.3   Cena paliet sa účtuje kupujúcemu podľa cenníka paliet predávajúceho platného v čase uzatvorenia

4.4.4   Paletu EUR nie je možné vrátiť predávajúcemu.

4.5 Doprava

4.5.1   Predávajúci po predchádzajúcej dohode s kupujúcim vie zabezpečiť kupujúcemu externú dopravu bez vykládky (pri menšom objeme tovaru) alebo s možnosťou vykládky (napr. zabezpečením auta s hydraulickou rukou, auto s plošinou), avšak bez vynášky tovaru. Táto služba je spoplatnená podľa individuálneho cenníka dopravcu.

4.5.2   Kupujúci je povinný uhradiť vopred zálohu za cenu dopravy vo výške 100% podľa pokynov predávajúceho.

4.6 Záručné podmienky

4.6.1   Predávajúci poskytuje kupujúcim – spotrebiteľom záruku na tovar v rozsahu vymedzenom v Reklamačnom

4.6.2   Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP predávajúceho a opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.

4.6.3   Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo, inak platí, že ako záručný list slúži doklad o predaji Dokladom o predaji tovaru je daňový doklad (doklad o zaplatení tovaru), ktorý je pripojený ku každej dodávke tovaru.

5. Poskytnutie služby – vizualizácie

5.1   Predávajúci je na základe zmluvy povinný (i) spracovať vizualizáciu miestností podľa podkladov odovzdaných predávajúcemu zo strany kupujúceho a tento návrh odoslať kupujúcemu na ním určený e-mail na odsúhlasenie, (ii) vykonať úpravy vizualizácie v rámci vybranej série/materiálu (počet úprav závisí od vybraného produktu), ak kupujúci požaduje tieto úpravy pred odsúhlasením vizualizácie miestností a takto upravenú vizualizáciu odoslať kupujúcemu na ním určený e-mail na odsúhlasenie, (iii) po odsúhlasení vizualizácie miestností kupujúcim spracovať kompletnú vizualizáciu, ktorá obsahuje pohľad/y pre ukážku celej miestnosti a túto vizualizáciu odoslať kupujúcemu na ním určený e-mail na odsúhlasenie, (iv) vykonať úpravy (počet úprav závisí od vybraného produktu) vizualizácie v rámci vybranej série/materiálu, ak kupujúci požaduje tieto úpravy pred odsúhlasením kompletnej vizualizácie a takto upravenú vizualizáciu odoslať kupujúcemu na ním určený e-mail na odsúhlasenie.

5.2   Kupujúci je na základe zmluvy povinný (i) uhradiť zálohu na 100% ceny za poskytnutie služby – vizualizácie v lehote splatnosti, (ii) dodať predávajúcemu podklady k spracovaniu vizualizácie miestností, resp. kompletnej vizualizácie v lehote 5 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na dodanie podkladov, (iii) odsúhlasiť vizualizáciu miestností e-mailom zaslaným predávajúcemu alebo oznámiť predávajúcemu požadované úpravy vizualizácie e- mailom zaslaným predávajúcemu v lehote v lehote 5 pracovných dní odo dňa odoslania vizualizácie, (iv) odsúhlasiť upravenú vizualizáciu e-mailom zaslaným predávajúcemu, ak kupujúci požadoval úpravy, v lehote v lehote 5 pracovných dní odo dňa odoslania vizualizácie, (v) odsúhlasiť kompletnú vizualizáciu alebo oznámiť predávajúcemu požadované úpravy vizualizácie e-mailom zaslaným predávajúcemu v lehote v lehote 5 pracovných dní odo dňa odoslania vizualizácie, (vi) odsúhlasiť upravenú vizualizáciu e-mailom zaslaným predávajúcemu, ak kupujúci požadoval úpravy, v lehote v lehote 5 pracovných dní odo dňa odoslania vizualizácie, a (vi) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu vizualizácie v lehote V prípade, ak kupujúci v stanovenej lehote neodsúhlasí vizualizácie ani neoznámi požiadavky na úpravy v súlade s týmto bodom, márnym uplynutím stanovenej lehoty sa má za to, že kupujúci vizualizáciu odsúhlasil bez výhrad.

5.3   Kupujúci má v rámci vizualizácie nárok úpravu/úpravy (počet úprav závisí od vybraného produktu) v rámci vybranej série/materiálu pred jej odsúhlasením. V prípade, ak kupujúci požaduje úpravy nad stanovený rozsah, odoslaním požiadavky na úprav súhlasí s tým, že mu budú úpravy spoplatnené podľa cenníku grafických prác predávajúceho platného v čase doručenia požiadavky na úpravy predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný úpravy nad stanovený rozsah vykonať pred úhradou ceny za úpravy zo strany kupujúceho. V prípade, ak kupujúci cenu za úpravy požadované nad stanovený rozsah v lehote splatnosti neuhradí, predávajúci nie je povinný na požiadavky kupujúceho na úpravu prihliadať. Dojednania podľa bodu 5.2 týmto bodom nie sú dotknuté.

5.4   Zmena vybranej série/materiálu v rámci vizualizácie nie je možná. V prípade zmeny vybranej série/materiálu dochádza k uzatvoreniu novej zmluvy, na základe čoho je kupujúci povinný uhradiť cenu za novú vizualizáciu.

5.5   V prípade, ak kupujúci objedná tovar podľa spracovanej vizualizácie vypracovanej na základe aktuálneho cenníka dostupného na steen.sk je kupujúcemu pri následnej platbe za tovar odpočítaná jedna vizualizácie od ceny tovaru podľa podmienok v cenníku.

5.6   V prípade omeškania kupujúceho s plnením ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2 písm. (ii) až (vi), má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Okamihom účinnosti odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu nárok na úhradu paušálnej náhrady nákladov vzniknutých do okamihu účinnosti odstúpenia od zmluvy vo výške 100 % ceny vizualizácie, ktorý je splatný okamihom vzniku nároku a ktorý bude započítaný voči uhradenej zálohe za poskytnutie služby – vizualizácie. Kupujúci berie na vedomie, že záloha uhradená zo strany kupujúceho je nevratná.

5.7   Predávajúci nezodpovedá za vady vizualizácie spôsobené nesprávnosťou a/alebo neúplnosťou podkladov odovzdaných predávajúcemu zo strany kupujúceho k spracovaniu vizualizácie.

5.8   Podrobný popis jednotlivých produktov v rámci vizualizácie a ich špecifikácie vrátane počtu možných úprav a pohľadov, ako aj ceny, je uvedený v Katalógu typov vizualizácii, ktorý je dostupný na stránke predávajúce (link).

6. Poskytnutie služby – montáže

6.1   Predávajúci je na základe zmluvy povinný vykonať montáž

6.2   Kupujúci je na základe zmluvy povinný (i) uhradiť zálohu na 100% ceny za poskytnutie služby – montáže v lehote splatnosti, (ii) umožniť predávajúcemu vykonanie obhliadky miesta plnenia pred montážou v termíne dohodnutom zmluvnými stranami, inak určenom predávajúcim, (iii) umožniť predávajúcemu vykonanie montáže v termíne dohodnutom zmluvnými stranami, inak určenom predávajúcim, (i) zabezpečiť stavebnú pripravenosť určenú predávajúcim v lehote stanovenej predávajúcim, (v) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu montáže v lehote splatnosti a (vi) potvrdiť vykonanie montáže na preberací protokol vypracovaný predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez opodstatneného dôvodu nepotvrdí vykonanie montáže na preberacom protokole vypracovanom predávajúcim v lehote do 7 dní odo dňa jeho predloženia kupujúcemu a/alebo odoslania kupujúcemu, dňom nasledujúcim po márnom uplynutí uvedenej lehoty sa má za to, že preberací protokol potvrdil bez výhrad.

6.3   Kupujúci berie na vedomie, že cena montáže je stanovená na základe podkladov kupujúceho bez obhliadky miesta plnenia a nezahŕňa položky ani plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené.

6.4   V prípade, ak na základe obhliadky miesta plnenia, predávajúci navrhne úpravu ceny montáže a nie je povinný montáž realizovať bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia úpravy ceny montáže zo strany kupujúceho a úhrady doplatku zálohy za poskytnutie služby – montáže. V prípade, ak kupujúci v lehote do 5 pracovných dní odo dňa odoslania návrhu na úpravu ceny montáže uhradí doplatok zálohy za poskytnutie služby – montáže, má sa za to, že s úpravou ceny montáže súhlasí a iný osobitný súhlas sa nevyžaduje. V prípade, ak kupujúci v lehote do 5 pracovných dní odo dňa odoslania návrhu na úpravu ceny montáže, neuhradí doplatok zálohy za poskytnutie služby

– montáže, má sa za to, že s úpravou ceny montáže nesúhlasí. Ak kupujúci neodsúhlasí úpravu ceny montáže, je kupujúci ako aj predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Okamihom účinnosti odstúpenia od zmluvy (i) predávajúcemu vzniká nárok na úhradu paušálnej náhrady nákladov vzniknutých do okamihu účinnosti odstúpenia od zmluvy vo výške 25% ceny montáže, ktorý je splatný okamihom vzniku nároku a ktorý bude započítaný voči uhradenej zálohe za poskytnutie služby – montáže a (ii) kupujúcemu zaniká nárok na zľavu za tovar, ak bola kupujúcemu zľava na tovar poskytnutá. Uvedené nároky nie sú odstúpením od zmluvy dotknuté. Zostatok zálohy za poskytnutie služby – montáže bude vrátený kupujúcemu v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy.

6.5   V prípade, ak v priebehu plnenia dôjde k zmene montáže, ktorá bude mať za následok navýšenie ceny montáže, predávajúci nie je povinný zmeny montáže realizovať bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia zmeny montáže zo strany kupujúceho. V prípade, ak kupujúci zmenu montáže v lehote stanovenej predávajúcim neodsúhlasí, má sa za to, že zmenu montáže nežiada. V prípade, ak kupujúci zmenu montáže odsúhlasí, je povinný na výzvu predávajúceho uhradiť cenu za zmenu montáže. V prípade, ak kupujúci požaduje zmenu montáže, odsúhlasením zmeny montáže súhlasí s tým, že mu budú položky a plnenia, ktoré sú obsahom zmeny montáže, spoplatnené podľa cenníku predávajúceho platného v čase doručenia požiadavky na zmenu montáže predávajúcemu.

6.6   V prípade omeškania kupujúceho s plnením ktorejkoľvek povinnosti podľa bodu 2 písm. (ii) až (vi), má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. Okamihom účinnosti odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu nárok na úhradu paušálnej náhrady nákladov vzniknutých do okamihu účinnosti odstúpenia od zmluvy vo výške 100 % ceny montáže, ktorý je splatný okamihom vzniku nároku a ktorý bude započítaný voči uhradenej zálohe za poskytnutie služby – montáže. Kupujúci berie na vedomie, že záloha uhradená zo strany kupujúceho je nevratná.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1   Kupujúci aj predávajúci sú oprávnení odstúpiť od zmluvy, ak sa druhá zmluvná strana dopustí podstatného porušenia povinností vyplývajúcich pre ňu zo zmluvy alebo v prípadoch výslovne vymedzených v týchto VOP. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považujú najmä: (i) omeškanie kupujúceho s úhradou akéhokoľvek peňažného plnenia, ako aj (ii) omeškanie kupujúceho s prevzatím

7.2   Odstúpenie je účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej Odstúpenie sa doručuje na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zmluve alebo poštovú adresu predávajúceho uvedenú v zmluve. V prípade pochybností o dni doručenia odstúpenia od zmluvy sa za deň doručenia považuje tretí deň po odoslaní odstúpenia od zmluvy.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1   Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“).

8.2   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

8.3   ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- €. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych- sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 alebo webovom sídle SOI https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo cez Európsku platformu https://ec.€opa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

8.4   Subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5,- € s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

9. Rámcová kúpna zmluva – osobitné dojednania

9.1   Rámcová kúpna zmluva rámcovo upravuje obchodné, dodacie, platobné a iné podmienky nákupu

9.2   Tieto VOP platia primerane tiež pre zmluvné vzťahy založené Rámcovou kúpnou zmluvou s tým, že podmienky dojednané v Rámcovej kúpnej zmluve, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, budú mať prednosť pred týmito

9.3   Pre odstránenie pochybností platí, že čiastková objednávka podľa Rámcovej kúpnej zmluvy sa považuje za zmluvu podľa týchto

10. Záverečné ustanovenia

10.1   Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej

10.2   Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami podpísanými kupujúcim i predávajúcim.

10.3   Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany postúpiť, previesť, založiť alebo inak nakladať, vcelku či čiastočne, s pohľadávkami, právami a/alebo akýmikoľvek nárokmi vzniknutými na základe zmluvy a/alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany jednostranne započítať svoje pohľadávky voči akýmkoľvek pohľadávkam predávajúceho.

10.4   Ak sa jedna alebo viac častí týchto VOP stane z akýchkoľvek dôvodov právne neúčinnou, netýka sa to zostávajúcich častí týchto

10.5   Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho Vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré bolo účinné v čase uzatvorenia zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom na takéto znenie VOP sa následné zmeny VOP nevzťahujú.

10.6   Tieto VOP sú účinné odo dňa 01. 01. 2023.